Apostil Onayı Ankara

Ülkeler arası iletişimin bulunduğumuz yüzyılda yoğun olarak sürmesi, belge alışverişinin artması ile karşılıklı antlaşmalar önem kazanmıştır. Her bir ülkenin kendi yönetim şekli altında farklı onay merkezleri bulunmaktadır. Ancak bu ülkeler birbirleri ile belge trafiği yaşadıklarında yetkili makam sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm bu karmaşayı engellemek, ülkelerin kullandıkları onay sistemlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla apostil onayı kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle her iki ülkenin tanıdığı yetkili makamlarca onaylanmış belgeler sorun yaşamadan geçerliliğini korumaktadırlar.

Ülkemizde bu tür bir onaya duyulan ihtiyaç diğer ülkelere nazaran çok daha geç gündeme gelmiştir. Bu durumun en önemli sebebi kalkınmanın sağlanamaması ve diğer ülkelerle ithalat ihracat işlemlerine başlanamamasıdır. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler ekonomik bağlantılara göre çok daha önceleri başlamıştır. Diplomaside devlet adamlarının söz sahibi olması ve yapılan antlaşmalarda yetkili mercii olması sebebiyle bunun için ayrıca bir makamın onayına tabi ki gerek duyulmamıştır. Ancak günümüz şartlarında hem ekonomik hem de politik alanda ve hatta turistik geziler de dâhil olmak üzere büyük bir ilerleme yaşanmıştır. Gelişen ilişkiler neticesinde resmi evrak trafiğinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu durum tüm ülkelerde kabul görecek bir onay sistemine ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Ve Türkiye, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla kuralları belirtilmiş olan apostil onayı Ankara sistemine 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmasıyla 29.09.1985 tarihinde dâhil olmuştur.

Bu sözleşme, antlaşmayı imzalayan devletlerde düzenlenen ve yetkili makamlarca (Kaymakamlık, Valilik, Yargı Makamları) onaylanmış resmi belgelerin, antlaşmayı imzalayan diğer ülkelerde kullanılabileceğini ifade eder. Böylelikle apostil onayı yapılacak işlemlerde zamandan tasarruf sağladığı gibi işlemlerin kolaylıkla yapılmasına da katkı sağlamıştır. Başka bir ülkeye yapılacak turistik seyahatlerde, fuar gezilerinde, ekonomik işbirliği toplantılarında ve hatta üniversite kayıt işlemlerinde resmi evraklar talep edilmektedir. Bu belgeler için öncelikle, elinizdeki resmi evrak metninin gidilecek olan ülkenin diline tercüme edilmesi ardından yetkili makamlara danışarak, ilçelerde Kaymakamlıklar ya da illerde Valilikler yardımıyla apostil onayı alınması gerekir. Tüm bu işlemleri sizin yerinize yapabilecek danışmanlık şirketleri bulunmaktadır. Bu şirketler sizin yerinize yetkili makamlardan apostil onayı alabilmektedirler.

Lahey Konvansiyonuna üye yaklaşık 100 ülke bulunmaktadır. Fakat bunların içinde bazı ülkeler antlaşmaya imza atmasa da antlaşmanın 12. Maddesini tanımışlardır. Lahey antlaşması İngilizce ve Fransızca düzenlenmiştir. Antlaşma metninde yer alan bu dillerde anlam bakımından bir anlaşmazlığa düşüldüğünde, Fransızca metnin kabul görüleceği belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak Fransızcanın daha az yan anlam barındırdığı dile getirilmektedir. Belge üzerinde Fransızca Ankara apostil onayı (Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961) yazmalıdır. Düzenlenecek belgenin tümünün İngilizce veya Fransızca dillerinden birine ve ayrıca düzenlendiği ülke diline tercüme edilmiş olması istenmektedir.

Sizin adınıza Ankara’da her türlü apostil onay işemlerinizi ve konsolosluk, dış işleri onay işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Apostil onay işlemlerinden bazıları şunlardır: 

Diploma apostil onayı, transkript apostil onayı, mahkeme kararı apostil onayı, sağlık raporu apostil onayı, şirket belgeleri apostil onayı, vekaletname apostil onayı, evlilik belgesi apostil onayı, doğum belgesi apostil onayı, idari belgeler apostil onayı, noter senetleri apostil onayı ve noter onaylarının apostil onayı gibi çeşitli belgelerin apostil onay işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirip onayı yapılan belgelerinizi size teslim ediyoruz. 

Kızılay apostil onayı, Çankaya apostil onayı, Ankara apostil onayı olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerinde ve tüm Türkiye için apostil onayı hizmeti veriyoruz. 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/6-1           01/03/2008

Konu: Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

GENELGE

No:68/l

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

  • Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
  • Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (l)’de yer almaktadır.
  • Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
  • Anılan Sözleşmenin l’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
  • Sözleşmenin l’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
  • Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan örneğine uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
  • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
  • İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek uhdigm(.)adalet(.)gov(.)tr web adresinde yayımlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Bakan

Mehmet Ali ŞAHİN

EKLER:

EK-1 Sözleşmeye Taraf Devletler Listesi

EK-2 Tasdik Şerhi Örneği

YABANCI RESMÎ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NE APOSTİL TARAF DEVLETLER LİSTESİ

APOSTİL ŞERHİ GEÇERLİ OLAN ÜLKELER – APOSTILLE PARTY COUNTRIES – Members of The Hague Convention

Almanya Honduras Rusya
Amerika Birleşik Devletleri Hong Kong Saint Kitts ve Nevis
Andorra İrlanda Saint Lucia
Antigua ve Barbuda ispanya Saint Vincent ve Grenadinler
Arjantin İsrail Samoa
Arnavutluk İsveç San Marino
Avustralya İsviçre Sao Tome ve Principe
Avusturya İtalya Seyşeller
Azerbeycan İzlanda Sırbistan
Bahamalar Japonya Slovakya
Bahreyn Karadağ Slovenya
Barbados Kazakistan Surinam
Belarus Kıbrıs Svaziland
Belçika Kırgızistan Şili
Belize Kolombiya Tacikistan
Birleşik Krallık Kosova Tonga
Bolivya Kosta Rika Trinidad ve Tobago
Bosna Hersek Lesotho Tunus
Botsvana Letonya Türkiye
Brezilya Liberya Ukrayna
Brunei Lihtenştayn Umman
Bulgaristan Litvanya Uruguay
Burundi Lüksemburg Vanuatu
Cape Verde Macaristan Venezuela
Cook Adaları Makao Yeni Zelanda
Çek Cumhuriyeti Makedonya Yunanistan
Danimarka Malawi
Dominik Cumhuriyeti Malta
Dominika Marşal Adaları
Ekvador Mauritius
El Salvador Meksika
Ermenistan Moğolistan
Estonya Moldova
Fas Monako
Fiji Namibya
Finlandiya Nikaragua
Fransa Niue
Grenada Norveç
Guatemala Özbekistan
Güney Afrika Panama
Güney Kore Paraguay
Gürcistan Peru
Hırvatistan Polonya
Hindistan Portekiz
Hollanda Romanya
 

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

 

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

 

1. Ülke: ………………….

İş bu resmi belge

2. ………………… tarafından imzalanmıştır

3. İmzalayanın sıfatı ……………‘dir.

4. ………………. mühür/damgasını taşımaktadır.

 

Tasdik

 

5.   …………..’da                   6.  ……………….  tarihinde

7. …………………… tarafından

8. …………………….. Sayı altında tasdik edilmiştir

9. Mühür/Damga                                10. İmza

(Mühür/Damga )                                    (İmza)

WhatsApp ile Hızlı Teklif Almak için Tıklayın